Litt om de Geomagnetiske felts innflytelse på HF radio komunikasjon 

Litt om de Geomagnetiske felts innflytelse på HF radio komunikasjon 

 

2010 LA4JGeTypisk Solar oversikt

auroraoval

Korte fakta om solen

Diameter: 1 392 000 kilometer (109 ganger Jordens) Midlere avstand fra Jorden: 149,6 millioner km Midlere overflatetemperatur: 5500 grader Celsius Kjernetemperatur: 15,6 millioner grader Celsius Tetthet i kjernen: 150 ganger vannets Lysstyrke: 3,86 * 1026 Watt  Lysstyrke: Sender per sekund ut nok energi til å dekke Norges strømforsyning i 600 millioner år.  Trykk i kjernen: 250 milliarder atmosfærer Atmosfæren: Meget lav tetthet. Tre sjikt og meget høy temperatur ytterst Atmosfærens sammensetning: Som resten av de ytre lagene: 74 % hydrogen, 24 % helium Rotasjon:Varierer fra 25,4 døgn ved ekvator til 36 døgn ved polene  Solens alder: ca. 4,6 milliarder år Masse: 1,989 * 1030 kg = 330 000 jordmasser Omløpstid rundt sentrum av Melkeveien: 225 millioner år

I tillegg til varme og lys sender Solen ut en tynn, kontinuerlig strøm av ladde partikler (stort sett elektroner og protoner) vi kaller solvinden. Solvinden forplanter seg utover i solsystemet med en hastighet på rundt 450 km/s. De ladde partiklene fra Solen kan påvirke Jorden på flere måter, alt fra radiostøy til svikt i kommunikasjonssatellitter. Dessuten er solvinden ansvarlig for det vakre nordlyset.

Solen

Solens ultrafiolette stråling er medvirkende til dannelse av de ioniserende lag. F1 og F2 har en fin og god refleksjon for HF signaler.
Men det er en hemmende faktor i form av endringer i jordens geomagnetiske felt som kan vanskeliggjøre gjenomførelsen av HF kontakter i form av lavere signalstyrker og økt fading på det mottatte signalet.
Følgende faktorer har innflytelse på HF radio forbindelse:

Solflux – eller 10,7cm Flux
Dette er basis indikatoren på solens aktivitet og dermed også ioniseringen av ionosfæren.
Solflux verdien er proposional med antall solflekker.
Solflux måles i Solar flux units (SFU) en gang i døgnet typisk omkring kl 17:00 UTC.
Den kan variere fra 69 ved meget lav solaktivitet til over 200 ved solflekk maksimum

GMF
Det GeoMagnetiskeFelt

Jordmagnetismen er det magnetiske felt i og omkring jorden

A-Indeks
A-indeksen er måling som viser avvikelsen forårsaket av den partikkel ladete solvinden.
Ved hjelp av megnetometer måles jordmagnetismen vannrettet komponent ut ifra en middelverdi ved målestasjonen.
A indeksen er 0 ved et roligt GMF (geomagnetiskt felt) men kan bli så stor som 200 ved voldsomme endringer i GMF. I meget skjelde tilfeller er det måle verdier opp til 300
Oppgis det A er det verdi målt lokalt ved målestasjon, er oppgitt i Ap er det planetarisk måling og oppgitt for hele kloden.

K-Indeks

Hver UTC dag er oppdelt i 8. 3 timers intervaller som begynner kl 0000 UTC. I hver tre timers periode avleses verdien av A indeksen(endringen i det geomagnetiske feltet) etter hver tredje time beregnes middelverdien av endringene og ut i fra en tabell som er gjeldene for den aktuelle målestasjonen posisjons sammenheng mellom A og K indekser får vi da en K verdi.
K indeksen måles mellom 0 og 9, men husk at det er en verdi fra de siste tre timer.
Kp er verdi oppgitt planetarisk for hele kloden. (ses meget sjeldent)
Den mest aktuelle stasjonen for oss å forholde oss til vil være på Dombås http://www.tgo.uit.no/knum/
K-Indeks Dombås

dombs

Bz komponenten
B er solvindens magnetiske flux i rommet og z er den vertikale komponenten – dens styrke måles i nanoTesla (nT) Denne fluxen kan variere + eller – fra 0, og det indikerer hvilke effekt det vil utløse.
Hvis retningen er mot nord er den oppgitt +, og er den orientert mot syd oppgis den –
Magnetfeltlinjene kommer FRA den magnetiske sydpol og går til den magnetiske nordpol. Som vi kjenner til søker ulike poler mot hverandre, så en kobling av solvindenens magnetfelt til jordens magnetfelt finner først sted når solvinden har en sydlig retning dvs. når nT er negativ.
Jo høyere verdi den negative nT verdien har jo større økning i koblingen vil det være.
Hvis nT er positiv er retningen nordlig og koblingen mot jorden magnetfelt er svak eller tilnærmet ingen.

Bz og Aurora

solvindauroraoval

Aurora
Hva er det egentlig? Nordlys oppstår når store mengder elektriske partikler (elektroner) med stor hastighet kommer inn mot jorda langs magnetfeltet og kolliderer med de øvre lag av atmosfæren. Gassen vil da lyse. Det ligner litt på det som skjer i et lysstoffrør. Fargene gjenspeiler hvilke gasser som finnes der oppe. Den gulgrønne fargen som særpreger nordlyset kommer fra oksygen. Det røde skyldes også for det meste oksygen, men nitrogen bidrar også. Det fiolette vi ofte ser i nedkant av nordlyset kommer fra nitrogen, og det samme gjelder det meste av det blå. Kilden for de elektriske partiklene er sola, og forholdene på sola avgjør om vi får nordlys. Partiklene strømmer ut fra sola, noen av dem fanges inn av jordas magnetfelt og finner veien ned til polområdene langs magnetfeltet. Men først har de vært en tur ute på nattsida av jorda og fått ekstra energi i magnetfeltet der. Hva som egentlig skjer der ute forstår vi ennå ikke godt

 

Nyttig Tabell Sammenheng mellom A – K og Radioforhold

A-Indeks     K-Indeks     HF Radioforhold

< 7                 < 2          Utmerket

>7 til < 15       < 3       Gode

>15 til >30     < 4       Brukbare

>30 til <50 4 eller 5   Dårlige

>50                >6          Aurora – Meget Dårlig

>100              >7          Aurora – Totalt utfall

Ham Cap / DX atlas http://www.dxatlas.com/HamCap/

Geoalert Extreme http://www.taborsoft.com/gawiz/  geoextr1geoextr2

 

Aktuelle linker

http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map 

http://folk.uio.no/tomvs/realtime/monitor/ 

http://www.hamqsl.com/solar.html 

http://www.solarcycle24.com/